Những năm tháng không quên – Nhật ký tham gia hỗ trợ chống dịch Covid-19