DANH SÁCH LÃNH ĐẠO VÀ TRƯỞNG, PHÓ KHOA/ PHÒNG BVĐKYB

Giám đốc BV: BSCKII. Nội - Phan Bá Đào