DANH SÁCH LÃNH ĐẠO VÀ TRƯỞNG, PHÓ KHOA/ PHÒNG BVĐKYB

Phan Bá Đào – Giám đốc BV
Lê Xuân Thủy – Phó Giám đốc BV
Lê Thị Thập – Phó Giám đốc BV
Lê Văn Minh – Trưởng phòng
Lê Chí Dũng – Trưởng phòng
Nguyễn Thanh Bình – Trưởng phòng
Hà Huyền Trang – Phó Trưởng phòng
Phạm Thị Loan – Trưởng phòng
Trịnh Xuân Giám – Trưởng khoa
Trần Thị Bích Đào – Phó trưởng khoa
Nguyễn Thị Khang – Trưởng khoa
Giang Thanh Nam – Phó khoa
Trần Anh Tuấn – Phó trưởng khoa
Nguyễn Chí Đức – Trưởng khoa
Nguyễn Mạnh Hải – Phó trưởng khoa
Hoàng Anh Tuấn – Trưởng khoa
Vương Đình Phú – Trưởng khoa
Đào Xuân Hải – Trưởng khoa
Nông Tiến Tuyền – Phó trưởng khoa
Lưu Thanh Xuân – Trưởng khoa
Lương Mạnh Hùng – Trưởng Khoa
Lê Văn Kính – Phó trưởng khoa
Vũ Thị Hân – Phó trưởng khoa
Trần Đoàn Huy – Trưởng khoa
Đinh Văn Hưng – Trưởng Khoa
Hoàng Văn Đức – Trưởng khoa
Phạm Thị Nhung – Phó trưởng khoa
Nguyễn Thị Yến – Trưởng Khoa
Dương Thị Mai Dung – Trưởng khoa
Đinh Thanh Tâm – Trưởng khoa